FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जोशीपुर गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्सन ,२०७४ (परिमर्जित) ७४/७५ 10/08/2020 - 11:01 PDF icon जोशीपुर गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 10/08/2020 - 10:59 PDF icon जोशीपुर गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण ७४/७५ 10/08/2020 - 10:56 PDF icon गाउँकार्यपालिकाकाो निर्णय वा कार्यादेश.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७४/७५ 10/08/2020 - 10:54 PDF icon गाउँ कायपािलककाे बैठक सञचालन तथा व्यवस्थान(कायर्िबिध).pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 10/08/2020 - 10:52 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि जोशीपुर.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको सहकारी एेन ७५/७६ 10/08/2020 - 10:50 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन- जोशीपुर.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन ७५/७६ 10/08/2020 - 10:48 PDF icon १२. जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 10/08/2020 - 10:46 PDF icon १०. गाउँ- सभा संचालन कार्यविधि 2074.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/08/2020 - 10:45 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसहिंता २०७४ ७४/७५ 10/08/2020 - 10:43 PDF icon गाउँपालिका पदाधिकारिहरुकाो आचार स‌ंहिता २०७४.pdf

Pages

नक्सा